Oksana Covey-DM Christian- S Dakota St
©Jim Kirby
Chaley Rath-Treynor-UNI
©Mike Byrnes
Maddie Irman-Dav. Assumption-UNI
©Mike Byrnes
Kyle Kepler-Utah
©Jim Kirby